ජෝතිෂ්‍ය අරණ

8:00 pm - 11:00 pm

ඔබෙ ජිවිතයේ සැබෑ ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි විසදුම් ලබාගැනීමටත් ,ඔබට මෙතෙක් තිබු සරල ප්‍රශ්න සංකීර්ණ මට්ටමට පැමිණීමට හේතුව ජෝතිශ්යට අනුව ඔබේ දිවිපැවැත්ම නිවැරදි කරගන්නේ කෙසේද ?

 

ප්‍රවීන පාරම්පරික ජෝතිශ්‍යවේදී ජනක රත්නායක මහතා සමග කෙරෙන සාකච්චාමය වැඩසටහන එදාට ඔබේ ප්‍රශ්නෙටත් නිවැරදිම පිළිතුර දැනගන්න, ගගන ජෝතිෂ්‍ය අරණ.

Upcoming Programs
 • ගගන Morning Show

  9:00 am

  More
 • Back to Back

  11:00 pm

  More
 • ජීවිතය දිනපු හැටි

  8:00 pm

  More
 • ගගන Express

  5:00 pm

  More
 • ගගන Hits

  3:00 pm

  More
 • ගගන සිසාරා

  12:00 am

  More
 • ඔබේ කැමැත්ත

  12:00 pm

  More
ජෝතිෂ්‍යය අරණ

2015 සැප්තැම්බර් මස 07 වන සඳුදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට

රාහු කාලය

දිවා 11:09 සිට 12:00 දක්වා.

රාත්‍රී 22:00 සිට 00:00 දක්වා.

සුභ දිශාව - ගිණිකොන දිශාව

මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන දිශාව

2015 සැප්තැම්බර් මස 02 වන සඳුදා

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -