තවත් දවසක්

9:00 am - 12:00 pm

එදා මෙදාතුර ඔබේ මතකහි රැඳී ගීත නැවත පුනරාවර්ජනය කර ගැනීමට ඔබේ සිතේගී පරිදි ඕනෙම ගීතයක් හදවතින්ම රසවිදින්න, මනසින් දකින්න ඒ ඔබ ආදරය කරන ගීතයට ඉඩක් ලැබෙන ඔබේම කැමැත්තයි.

එදා මෙදාතුර ඔබේ මතකහි රැඳී ගීත නැවත පුනරාවර්ජනය කර ගැනීමට ඔබේ සිතේගී පරිදි ඕනෙම ගීතයක් හදවතින්ම රසවිදින්න, මනසින් දකින්න ඒ ඔබ ආදරය කරන ගීතයට ඉඩක් ලැබෙන ඔබේම කැමැත්තයි.

එදා මෙදාතුර ඔබේ මතකහි රැඳී ගීත නැවත පුනරාවර්ජනය කර ගැනීමට ඔබේ සිතේගී පරිදි ඕනෙම ගීතයක් හදවතින්ම රසවිදින්න, මනසින් දකින්න ඒ ඔබ ආදරය කරන ගීතයට ඉඩක් ලැබෙන ඔබේම කැමැත්තයි.

Upcoming Programs
 • ගගන Morning Show

  9:00 am

  More
 • Back to Back

  11:00 pm

  More
 • ජීවිතය දිනපු හැටි

  8:00 pm

  More
 • ගගන Express

  5:00 pm

  More
 • ගගන Hits

  3:00 pm

  More
 • ගගන සිසාරා

  12:00 am

  More
 • ඔබේ කැමැත්ත

  12:00 pm

  More
ජෝතිෂ්‍යය අරණ

2015 සැප්තැම්බර් මස 07 වන සඳුදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට

රාහු කාලය

දිවා 11:09 සිට 12:00 දක්වා.

රාත්‍රී 22:00 සිට 00:00 දක්වා.

සුභ දිශාව - ගිණිකොන දිශාව

මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන දිශාව

2015 සැප්තැම්බර් මස 02 වන සඳුදා

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -

ඉර උදාව - පෙරවරු ට

ඉර බැසීම - පස්වරු ට

රාහු කාලය

දිවා සිට දක්වා.

රාත්‍රී සිට දක්වා.

සුභ දිශාව -

මරු සිටින දිශාව -