සද්ධර්ම වර්ෂා.

Create by Admin on Thu , 05/26/2016

පහන් සිත් සුපහන් කළ ඵෙතිහාසික හිඟුල රජ මහා විහාරස්ථානයේ පැවතී සද්ධර්ම වර්ෂා ආගමික විකාශයේ නිසල රූ දැහැන ………………….

Categories
Archives